Laboratorinių tyrimų vertinimas ir interpretacija klinikinėje praktikoje

Kodas
KMU827
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
36val.
Skirtas
medicinos biologams
visų specialybių gydytojams
laboratorinės medicinos gyd.
Kaina asmeniui
252.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Įgyjamos ar tobulinimos kompetencijos
Programą teikiantis darbuotojas
Prof. dr. Erika Skrodenienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Laboratorinių tyrimų kokybės užtikrinimo principai: įvairių veiksnių įtaka laboratorinių tyrimų rezultatams. 2.00 val.
Vėžio žymenų laboratorinė diagnostika, tyrimų rezultatų interpretacijos ypatumai. 2.00 val.
Veninio kraujo, likvoro ir audinių skysčių tyrimas automatiniu hematologiniu analizatoriumi. Nauji hematologinių analizatorių parametrai. 2.00 val.
Anemijos, jų diagnostikos algoritmai remiantis veninio kraujo ir biocheminių tyrimų rezultatais. 2.00 val.
Šlapimo takų infekcijų mikrobiologinė diagnostika. 3.00 val.
Mikrobiologinės diagnostikos galimybės ir svarba infekcijų gydyme bei sprendžiant atsparumo antibiotikams problemą. 3.00 val.
Atrankinių tyrimų reikšmė hemostazės sistemai vertinti. 2.00 val.
Laboratorinės diagnostikos reikšmė gydymo antikoaguliantais ir antiagregantais efektyvumo kontrolei. 2.00 val.
Pilnai automatizuoto bendro šlapimo tyrimo reikšmė klinikinėje praktikoje. 2.00 val.
Ėminių priėmimo, atmetimo ir tyrimo interpretacijos klaidų praktinių situacijų modeliai. 2.00 val.
Vitamino D laboratorinė diagnostika, tyrimų rezultatų vertinimo ypatumai. 2.00 val.
Automatiniu analizatoriumi atlikto kraujo ir audinių skysčių tyrimo grafinių ir skaitinių rezultatų vertinimas. 2.00 val.
Atrankos kraujo tepinėlio tyrimui kriterijai. Kraujo tepinėlio tyrimo rekomendacijos. 2.00 val.
Praktinis krešumo tyrimų rezultatų vertinimas, interpretavimas, tolimesnės tyrimo taktikos numatymas. 2.00 val.
Pagrindinių laboratorinių rodiklių, taikomų antikoaguliantų ir antiagregantų gydymo kontrolei, praktinis vertinimas. 2.00 val.
Bendras šlapimo tyrimas. Klinikinių situacijų analizė. 2.00 val.
Aptarimas ir diskusija. Teorinių ir praktinių žinių vertinimas. 2.00 val.
Mokymo(si) metodai
Paskaitos ir seminarai, praktikos darbai.
Viso valandų
36.00
Programos tikslai
Programos tikslas – suteikti teorines ir praktines žinias apie įvairių veiksnių svarbą hematologinių, klinikinių ir biocheminių tyrimų rezultatams. Suteikti teorines ir praktines žinias apie analizatorių galimybes atliekant hematologinius, krešėjimo, biocheminius ir bendruosius klinikinius tyrimus. Suteikti žinias kaip tinkamai vertinti ir interpretuoti įvairių sričių laboratorinių tyrimų rezultatus. Suteikti žinias kaip remiantis laboratorinių tyrimų rezultatais parinkti racionalią antibiotikoterapiją.
Programos aprašymas (santrauka)

Paskaitos:

1.Paskaita „Laboratorinių tyrimų kokybės užtikrinimo principai: įvairių veiksnių įtaka laboratorinių tyrimų rezultatams".

1.1. Paskaitos tikslai: Supažindinti dalyvius su laboratorinių tyrimų etapais, veiksniais galinčiais įtakoti tyrimų rezultatus, ėminio paėmimo, saugojimo ir transportavimo taisyklėmis, jų svarba.

1.2. Išklausę paskaitą programos dalyviai išmoks teisingai paimti saugoti ir transportuoti ėminius. Mokės vertinti analizinių ir poanalizinių veiksnių įtaką tyrimų rezultatams.

1.3. Dalyko turinys: Laboratorinio tyrimo etapai: preanalizinis, analizinis, postanalizinis. Amžiaus, rasės, lyties, streso, vaistų, medicininių procedūrų, maisto, paros ritmo ir kitų veiksnių įtaka tyrimų rezultatams. Teisingas ėminio paėmimas, saugojimas, transportavimas. Analiziniai bei poanaliziniai veiksniai, įtakojantys tyrimų rezultatus.

2. Paskaita „Vėžio žymenų laboratorinė diagnostika, tyrimų rezultatų interpretacijos ypatumai“.

2.1.    Paskaitos tikslai: Supažindinti su vėžio žymenų laboratorine diagnostika.

2.2.    Išklausę paskaitą programos dalyviai žinos vėžio žymenų laboratorinės diagnostikos ypatumus. Gebės vertinti ir analizuoti tyrimo rezultatus.

2.3.    Dalyko turinys: Vėžio žymenys, jų laboratorinė diagnostika. Tyrimo rezultatų vertinimo ir interpretacijos ypatumai.

3.  Paskaita „Veninio kraujo, likvoro ir audinių skysčių tyrimas automatiniu hematologiniu analizatoriumi. Nauji hematologinių analizatorių parametrai“.

3.1.  Paskaitos tikslai: Supažindinti su hematologinių analizatorių veikimo principais, įprastiniais ir naujais parametrais, jų pokyčiais bei taikymu klinikinėje praktikoje. Supažindinti klausytojus su likvoro ir audinių skysčių tyrimais atliekamais hematologiniu analizatoriumi.

3.2.    Išklausę paskaitą programos dalyviai žinos hematologinių analizatorių veikimo principus jų galimybes. Mokės vertinti veninio kraujo tyrimo įprastinius ir naujus parametrus bei likvoro ir audinių skysčių tyrimų parametrus.

3.3.  Dalyko turinys: Automatinių hematologinių analizatorių darbo principai. Automatiniu analizatoriumi nustatomi kraujo ir audinių skysčių parametrai, nauji hematologinių analizatorių parametrai ir jų taikymas klinikinėje praktikoje. Parametrų pokyčiai sergant įvairiomis ligomis.

4. Paskaita „Anemijos. jų diagnostikos algoritmai remiantis veninio kraujo ir biocheminių tyrimų rezultatais“.

4.1.    Paskaitos tikslai: Supažindinti klausytojus su anemijų diagnostikos algoritmais. 

4.2.    Išklausę paskaitą programos dalyviai žinos pagrindinius anemijų diagnostikos algoritmus.

4.3.    Dalyko turinys: Anemijų klasifikacija, diagnostikos algoritmai. 

5. Paskaita „Šlapimo takų infekcijų mikrobiologinė diagnostika“.

5.1.    Paskaitos tikslai: Supažindinti dalyvius su šlapimo takų infekcijų dažniausiais sukėlėjais bei mikrobiologinės dignostikos svarba racionalios antibiotiko terapijos parinkimui.

5.2.    Išklausę paskaitą programos dalyviai žinos dažniausius šlapimo takų infekcijų sukėlėjus ir mikrobiologinės diagnostikos svarbą paskiriant gydymą antibiotikais.

5.3.    Dalyko turinys: Paskaitos metu aptariami šlapimo takų sukėlėjai ir miokrobiologinė diagnostika, jos svatba antibakterinio gydymo parinkimui.

6. Paskaita „Mikrobiologinės diagnostikos galimybės ir svarba infekcijų gydyme bei sprendžiant atsparumo antibiotikams problemą“.

6.1.    Paskaitos tikslai: Supažindinti kursų dalyvius su įvairių infekcijų mikrobiologinės diagnostikos galimybėmis ir jų svarba skiriant savalaikę antibiotikoterapiją.

6.2.    Išklausę paskaitą programos dalyviai žinos ir išmoks taikyti mikrobiologinius tyrimo metodus, bei remiantis jais parinkti gydymą antibiotikais.

6.3.    Dalyko turinys: Įvairių infekcijų mikrobiologinės diagnostikos galimybės ir svarba skiriant savalaikį, racionalų gydymą antibiotikais.

7.       Paskaita „Atrankinių tyrimų reikšmė hemostazės sistemai vertinti“.

7.1.   Paskaitos tikslai: Supažindinti klausytojus su hemostazės sistemos fiziologija; pakopine sutrikusios krešėjimo funkcijos diagnostika, pagrindiniais atrankiniais tyrimais hemostazei vertinti. Supažindinti su įvairių veiksnių reikšme rezultatų interpretacijai.

7.2.    Išklausę paskaitą programos dalyviai išmoks skirti atrankinius tyrimus hemostazei vertinti, žinos veiksnius galinčius įtakoti tyrimų rezultatus, mokės juos interpretuoti.

7.3.   Dalyko turinys: Hemostazės fiziologijos pagrindai. Normalios ir sutrikusios krešėjimo funkcijų pakopinė diagnostika. Pagrindiniai atrankiniai tyrimai hemostazei vertinti. Preanalizinių veiksnių, anamnezės ir klinikinių duomenų reikšmė tyrimų rezultatų interpretacijai.

8.       Paskaita „Laboratorinės diagnostikos reikšmė gydymo antikoaguliantais ir antiagregantais efektyvumo kontrolei“.

8.1.    Paskaitos tikslai: Supažindinti programos dalyvius su gydymo antikoaguliantais ir antiagregantais vertinimu.

8.2.    Išklausę paskaitą programos dalyviai išmoks skirti tyrimus leidžiančius įvertinti gydymo antikoaguliantais ir antiagregantais efektyvumą.

8.3.    Dalyko turinys: Gydymo antikoaguliantais efektyvumo vertinimas. Gydymo antiagregantais efektyvumo vertinimas. Pagrindiniai laboratoriniai rodikliai taikomi gydymo antikoaguliantais ir antiagregantais kontrolei.

9.       Paskaita „Pilnai automatizuoto bendro šlapimo tyrimo reikšmė klinikinėje praktikoje“.

9.1.  Paskaitos tikslai: Supažindinti programos dalyvius su rekomendacijomis šlapimo paėmimui, saugojimui, transportavimui ir tyrimui; susipažins su mikroskopinio ir cheminio šlapimo tyrimo svarba klinikinėje praktikoje, tyrimo rezultatų interpretavimo ypatumais.

9.2.    Išklausę paskaitą programos dalyviai išmoks tinkamai surinkti, saugoti ir transportuoti šlapimo ėminį žinos. Mokės interpretuoti cheminio ir mikroskopinio tyrimo rezultatus.

9.3.   Dalyko turinys: Reikalavimai ėminio paėmimui, saugojimui, transportavimui. Bendras šlapimo tyrimas automatine sistema atliekančia cheminę ir mikroskopinę analizę. Pagrindiniai tyrimo parametrai, jų vertinimas, rezultatų interpretacija, galimos klaidos. Šlapimo dalelių analizės įvairovė ir galimybės.

Seminarai

10.     Seminaras „Ėminių priėmimo, atmetimo ir tyrimo interpretacijos klaidų praktinių situacijų modeliai“.

10.1. Seminaro tikslai: sužinoti apie ėminių priėmimo ir atmetimo kriterijus, bei tyrimų interpretacijos klaidas.

10.2. Dalyko turinys: praktinių situacijų su preanalizinėmis ir analizinėmis klaidomis modelių nagrinėjimas.

11. Seminaras „Vitamino D laboratorinė diagnostika, tyrimų rezultatų vertinimo ypatumai“.

11.1.  Seminaro tikslai: Supažindinti dalyvius su vitamino D laboratorine diagnostika, tyrimų rezultatų interpretacijos ypatumais.

11.2.  Dalyko turinys: Vitamino D tyrimų vertinimas nagrinėjant praktines situacijas.

12. Seminaras „Automatiniu analizatoriumi atlikto kraujo ir audinių skysčių tyrimo grafinių ir skaitinių rezultatų vertinimas“.

12.1.  Seminaro tikslai: Supažindinti su automatinio hematologinio analizatoriaus pateiktų grafinių ir skaitinių rezultatų vertinimu, jų ypatumais. 

12.2.    Dalyko turinys: Grafinis rezultatų vaizdavimas, interpretacija, praktinių užduočių analizė. Grafinis rezultatų vaizdavimas ir interpretacija vertinant audinių skysčio tyrimų atliekamų hematologiniu analizatoriumi rezultatus.

13. Seminaras „Atrankos kraujo tepinėlio tyrimui kriterijai. Kraujo tepinėlio tyrimo rekomendacijos“.

13.1.  Seminaro tikslai: Supažindinti klausytojus su kriterijais pagal, kuriuos yra atrenkami tyrimui kraujo tepinėliai. Supažindinti su kraujo tepinėlių vertinimo reikalavimais ir naujausiomis rekomendacijomis.

13.2.    Dalyko turinys: Atrankos kraujo tepinėlių darymui kriterijai. Kraujo tepinėlio tyrimo ir rezultatų pateikimo rekomendacijos.

14. Seminaras „Praktinis krešumo tyrimų rezultatų vertinimas, interpretavimas, tolimesnės tyrimo taktikos numatymas“.

14.1.  Seminaro tikslai: supažindinti programos dalyvius su krešumo tyrimų rezultatų analize, interpretacija ir tolesnės tyrimo taktikos parinkimu.

14.2.  Dalyko turinys: praktinis tyrimų rezultatų vertinimas, interpretavimas, tolimesnės ištyrimo taktikos numatymas naudojant klinikines situacijas.

15. Seminaras „Pagrindinių laboratorinių rodiklių, taikomų antikoaguliantų ir antiagregantų gydymo kontrolei, praktinis vertinimas“.

15.1. Seminaro tikslai: Supažindinti su pagrindinių laboratorinių rodiklių, taikomų antikoaguliantų ir antiagregantų gydymo kontrolei, praktiniu vertinimu.

15.2. Dalyko turinys: Pagrindinių laboratorinių rodiklių, taikomų antikoaguliantų ir antiagregantų gydymo kontrolei, praktinis vertinimas.

16. Seminaras „Bendras šlapimo tyrimas. Klinikinių situacijų analizė“.

16.1. Seminaro tikslai: Supažindinti su bendro šlapimo tyrimo rezultatų interpretavimo ypatumais.

16.2. Dalyko turinys: Cheminė ir mikroskopinė šlapimo tyrimo analizė, klinikinių situacijų analizė.

17. Seminaras – Aptarimas ir diskusija.

Klausytojų sk. (nuo)
10
Klausytojų sk. (iki)
100
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Astra Vitkauskienė 6 2
Erika Skrodenienė 6 6
Daiva Urbonienė 4 4
Rasa Steponavičiūtė 4 4
Atvykstant reikia turėti

Medicininį chalatą

Literatūra

Pagrindinė literatūra:

 1. Benett JE, Dolin R, Blaser MJ. Mandell, Douglas, and Bennett‘s Principles and Practice of Infectious Diseases 8th edElsevier Churchill Livingston, 2015.

 2. Bignardi GE. Validation and verification of automated urine particle analysers. J Clin Pathol. 2017;70(2):94-101. 

 3. Brunzel NA. Fundamentals of Urine and Body Fluid Analysis, 4th Edition. Elsevier Saunders, 2018.

 4. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. Tietz Fundamentals of clinical chemistry, 7th Edition. Elsevier Saunders, 2014.

 5. Gilbert ND, Moellering RC, Eliopoulos GM, Chambers HF, Saag MS, Pavia AT. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy. 47th ed. Elsevier Saunders, 2017.

 6. Guder WG, Narayanan S, Wisser H, Zawta B. Samples: From the Patient to the Laboratory.The impact of preanalytical variables on the quality of laboratory results. Wiley‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2007.

 7. Gulati G, Song J, Florea AD, Gong J. Purpose and criteria for blood smear scan, blood smear examination, and blood smear review. Ann Lab Med. 2013 Jan;33(1):1-7. 

 8. Marder VJ, Aird WC, Bennett JS, Schulman S, White GC. 6 th ed. Hemostasis and thrombosis. Lippincott Williams & Wilkins, 2013.

 9. Onkologija ir hematologija. LSMU, UAB Vitae Litera, 2014.

 10. Palmer L, Briggs C, McFadden S, Zini G, Burthem J, Rozenberg G, Proytcheva M, Machin SJ. ICSH recommendations for the standardization of nomenclature and grading of peripheral blood cell morphological features. Int J Lab Hematol. 2015 Jun;37(3):287-303. 

 11. Turgeon LM. Clinical Hematology. Theory & Procedures. Sixth edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2017.