Kvalifikacijos kėlimo kursas, veterinarinės farmacijos vadovo veiklos licencijai gauti. Registracijos Nr. VFA/317

Kodas
KMU830
Studijų kryptis
Farmacija
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
20val.
Skirtas
veterinarijos gydytojams
vaistininkams
Kaina asmeniui
400.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Marija Ivaškienė
Programą teikiantis darbuotojas
doc. dr. Birutė Karvelienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Veterinarinės farmakologijos pagrindai 0.50 val.
Europos teisės aktų reglamentuojančių veterinarinių vaistų kūrimą, gamybą, įteisinimą ir tiekimo į rinką svarbiausiųjų nuostatų apžvalga. 1.00 val.
Lietuvos Respublikos teisės aktų reglamentuojančių veterinarinių vaistų kūrimą, gamybą, įteisinimą ir tiekimo į rinką svarbiausiųjų nuostatų apžvalga. 1.00 val.
Narkotinių ir psichotropinių vaistų skyrimo gyvūnams reglamentuojančių teisės aktų ypatumai 0.50 val.
Veterinarinių vaistų liekanos gyvulininkystės produktuose problematika ir išlauka 0.50 val.
Bakterijų atsparumo problematika ir sprendimo būdų įgyvendinimas 1.00 val.
Farmakologinis budrumas 0.50 val.
Veterinarinės vaistinės patalpų ir vaistų laikymo reikalavimai 1.00 val.
Geros veterinarinių vaistų platinimo taisyklės 1.00 val.
Didmeninės veterinarinių vaistų prekybos įmonės reikalavimai (personalas, dokumentacija, patalpos ir t.t.) 1.00 val.
Veterinarinių vaistų geros gamybos reikalavimai 1.00 val.
Įvairių tipų veterinarinių vaistų PI nagrinėjimas Veterinarinės receptūros pagrindai. Veterinarinių vaistų išrašymo ypatumų ir juos reglamentuojančių dokumentų nagrinėjimas ir receptų rašymo pratybos Žmonėms skirtų vaistų veterinariniais tikslais išrašymo ypatumų ir juos reglamentuojančių dokumentų nagrinėjimas ir receptų rašymo pratybos Kartinių vaistų išrašymo ypatumų nagrinėjimas ir receptų rašymo pratybos Vaistų dozavimo ypatumai ir dozės skaičiavimas Farmakologinio budrumo formos, jų pildym 10.00 val.
Viso valandų
19.00
Programos aprašymas (santrauka)

Trumpa veterinarinės farmakologijos istorija. Vaistų kūrimas ir vystymas. Veterinarinių vaistų reglamentavimas. Vaistų klasifikavimas. Vaistų vadinimas. Vaistų formos. Vaistų naudojimo būdai (aplikavimas). Vaistų skyrimo galimybės veterinarijoje. Farmakodinamika. Bendroji vaistų veikimo charakteristika. Molekuliniai ir ląsteliniai vaistų veikimo aspektai. Vaistų taikiniai organizme. Vaistų veikimo rūšys. Farmakokinetika. Bendrosios nuostatos ir terminai. Absorbcija. Pasiskirstymas. Eliminacija. Biotransformacija. Išskyrimas. Farmakopatologija.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, susijusio su veterinariniais vaistais, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą, 1961 metų Jungtinių Tautų Organizacijos Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos, 1971 metų Jungtinių Tautų Organizacijos Psichotropinių medžiagų konvencijos, 1988 metų Jungtinių Tautų Organizacijos konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta ir kt. esminių nuostatų apžvalga.

Veterinarijos įstatymo, Farmacijos įstatymo, Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo, Veterinarinių vaistų gamybos, registravimo ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimų, Vaistinių pašarų gamybos, tiekimo į rinką ir naudojimo reikalavimų, Veterinarinių vaistų prekybos ir apskaitos taisyklių, Didmeninės veterinarinių vaistų prekybos įmonių reikalavimai, Veterinarijos vaistinių reikalavimai, Veterinarinių vaistų receptų ir paraiškų rašymo taisyklių, Medžiagų ir medžiagų likučių gyvūnuose ir gyvūniniuose produktuose stebėsenos taisyklių ir kt. pagrindinių nuostatų ir reikalavimų apžvalga. Lygiagretaus importo įstatymas.

Vaistinių preparatų pardavimo pagal veterinarinių vaistų receptus ir paraiškas vaistinėse tvarkos aprašo, Veterinarijos tikslams naudojamų narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų skyrimo, laikymo, atsargų dydžio nustatymo bei apskaitos tvarkos aprašo, Reikalavimų veterinarijos tikslams naudojamų narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų laikymo patalpoms, Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų ir Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo esminių nuostatų apžvalga.

Vaistinių medžiagų liekanos gyvūniniuose produktuose ir išlauka. Liekanų keliamos problemos maisto ir maisto gamybos grandinėje. DLK ir išlaukos nustatymo metodika. Kontrolės priemonės ir reikalavimai gyvūnų sveikatos grandinės specialistams.

Antibiotikų ir antibiomimetikų naudojimo principai, racionalus vaistų naudojimas ir netinkamo jų naudojimo pasekmės. Bus supažindinta su antibiotikų dozavimo, kombinavimo aspektais, galimu nepalankiu poveikiu naudojant antibiotikus. Bus pateikta informacija apie skirtingas vaistines antibiotikų formas, antibiotikų pasiskirstymą audiniuose, selektyvią panaudą gydant.

Farmakologinis budrumas: svarba ir problematika. Farmakologinio budrumo ataskaitos, informavimo formos, jų pildymas, atvejų aptarimas.

Veterinarinės vaistinės patalpų ir vaistų laikymo reikalavimų detalizavimas ir nuostatų aptarimas. Didmeninės veterinarinių vaistų prekybos įmonių reikalavimų detalizavimas.

Veterinarinių peroralinių, švirkščiamųjų, išorinio ar vietinio naudojimo vaistų geros gamybos reikalavimų apžvalga. Reikalavimai jų laikymui. Farmakopėja, jos sandara, turinys, galiojimas.

Įvairių tipų veterinarinių vaistų produkto informacijos (veterinarinio vaisto aprašo, ženklinimo ir pakuotės lapelio) skyrių pateiktų duomenų supratimas ir interpretavimas.

Veterinarinės receptūros pagrindai. Recepto paskirtis, jo struktūra. Vaistų skirstymas pagal išrašymo receptais ir išdavimo vaistinėje tipus.

Veterinarinių vaistų išrašymo ypatumų ir juos reglamentuojančių dokumentų nagrinėjimas ir receptų rašymo pratybos. Išrašytų receptų tikrinimas ir aptarimas.

Žmonėms skirtų vaistų išrašymo ypatumų ir juos reglamentuojančių dokumentų nagrinėjimas ir receptų rašymo pratybos. Išrašytų receptų tikrinimas ir aptarimas.

Kartinių vaistų išrašymo ypatumų nagrinėjimas ir receptų rašymo pratybos. Išrašytų receptų tikrinimas ir aptarimas.

Vaistų dozavimas. Vienkartinė, dienos, gydymo kurso, gydomoji ir profilaktinė dozės. Terapinės, toksinės ir mirtinos dozių sąvokos ir ryšys tarp jų. Sisteminiai ir ūkiniai matai. Vaistinių medžiagų kiekio apskaičiavimo būdai. Veterinarijos gydytojo išrašytos dozės teisingumo tikrinimas. Atvejų nagrinėjimas ir aptarimas.

Didmeninės veterinarinių vaistų prekybos ir veterinarinės vaistinės dokumentacijos pildymo ypatumų nagrinėjimas, ataskaitų pildymo pratybos ir aptarimas.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Aidas Grigonis 1
Marija Ivaškienė 2 5
Gintaras Daunoras 2 1
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Praktiniai mokymai atliekami nuotoliniu būdu.

Atvykstant reikia turėti

Aukštojo mokslo baigimo diplomo kopiją