Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, vykdančius veiklą su rentgeno diagnostikos aparatais veterinarijoje, pradinio radiacinės saugos mokymo programa

Kodas
KMU783
Studijų kryptis
Veterinarija
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
30val.
Skirtas
veterinarijos gydytojams
Kaina asmeniui
153.30Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Gintarė Zakarienė
Programą teikiantis darbuotojas
dr. Gintarė Zakarienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Įvadas. Radiacinės saugos samprata. Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą. Bus supažindinama su radiacinės saugos samprata, LR Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro ir Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimą ir radiacinę saugą. 2.00 val.
Branduolio fizikos pagrindai. Bus supažindinama su jonizuojančiosios spinduliuotės savybėmis bei spinduliuotės sąveika su medžiaga. 1.00 val.
Biologinis jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis: nulemtieji ir atsitiktiniai reiškiniai. Bus supažindinama su jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiu ląstelei, organui, organizmui. Aptarti nulemtieji ir atsitiktiniai apšvitos efektai. 2.00 val.
Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, dozių rūšys ir matavimo vienetai. Bus pateikta informacija apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius bei aptartos dozių rūšys bei vienetai, kuriais jos matuojamos. 2.00 val.
Apšvitą patiriančių darbuotojų ir gyventojų radiacinė sauga. Atsakingieji už radiacinę saugą bus supažindinami su reikalavimais darbo patalpoms, kuriose dirbama su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos principais, apsaugos priemonėmis. 1.00 val.
Apšvitą patiriančių darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsena. Bus aptariami darbuotojų apšvitos matavimo metodai, darbo vietų matavimų periodiškumas. 1.00 val.
Avarijos: samprata, prevencija ir apšvitos ribojimo reikalavimai. Bus aptariamos galimos radiologinės bei branduolinės avarijos dirbant su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, darbuotojų veiksmai joms įvykus, prevencijos priemonės. 1.00 val.
Radiacinė sauga rentgenodiagnostikoje. Bus pateikta informacija apie radiacinės saugos reikalavimus dirbant su įvairiais rentgenodiagnostiniais aparatais. 2.00 val.
Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje. Bus aptariami radiacinės saugos reikalavimai dirbant su atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais veterinarijoje. 2.00 val.
Radiacinė sauga spindulinėje terapijoje Bus aptariami radiacinės saugos reikalavimai dirbant su didelio galingumo spinduliuotės generatoriais ir uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais. 2.00 val.
Apšvitą patiriančių darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsena. Bus pateikta informacija apie dirbančiųjų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais apšvitos duomenų registravimo ir saugojimo tvarką, leistinas didžiausias apšvitos dozes, apie apšvitos įvertinimą remiantis darbo vietų matavimais. 2.00 val.
Gyvūnų laikymas ir jų judesių suvaržymas procedūrų metu. Bus apžvelgti bei praktiškai pademonstruoti įvairūs gyvūnų laikymo bei judesių suvaržymo būdai atliekant rentgenodiagnostines procedūras. 2.00 val.
Procedūrų metu padedančių asmenų radiacinė sauga. Bus aptariama kas gali padėti atlikti procedūrą, jų radiacinė sauga, individualios apsaugos priemonės, instruktavimas, apšvitos matavimas bei registravimas. 4.00 val.
Veterinarijoje naudojama įranga ir darbo su ja specifika. Klausytojai bus supažindinami su įvairia naudojama rentgenodiagnostine įranga bei darbo su ja specifika. 4.00 val.
Kokybės laidavimo programa ir jos įgyvendinimo priemonės. Klausytojai bus supažindinami su kokybės laidavimo programos sudarymo tvarka ir naudojamai įrangai keliamais reikalavimais. 2.00 val.
Mokymo(si) metodai
.
Viso valandų
30.00
Programos tikslai
.
Programos aprašymas (santrauka)

1.1. Įvadas. Radiacinės saugos samprata. Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą. Bus supažindinama su radiacinės saugos samprata,  LR Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro ir Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimą ir radiacinę saugą.

1.2. Branduolio fizikos pagrindai. Bus supažindinama su jonizuojančiosios spinduliuotės savybėmis bei spinduliuotės sąveika su medžiaga. 

1.3. Biologinis jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis: nulemtieji ir atsitiktiniai reiškiniai. Bus supažindinama su jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiu ląstelei, organui, organizmui. Aptarti nulemtieji ir atsitiktiniai apšvitos efektai.

1.4. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, dozių rūšys ir matavimo vienetai. Bus pateikta informacija apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius bei aptartos dozių rūšys bei vienetai, kuriais jos matuojamos.

1.5. Apšvitą patiriančių darbuotojų ir gyventojų radiacinė sauga. Atsakingieji už radiacinę saugą bus supažindinami su reikalavimais darbo patalpoms, kuriose dirbama su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos principais, apsaugos priemonėmis.

1.6. Apšvitą patiriančių darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsena. Bus aptariami darbuotojų apšvitos matavimo metodai, darbo vietų matavimų periodiškumas. 

1.7. Avarijos: samprata, prevencija ir apšvitos ribojimo reikalavimai. Bus aptariamos galimos radiologinės bei branduolinės avarijos dirbant su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, darbuotojų veiksmai joms įvykus, prevencijos priemonės.

2.1. Radiacinė sauga rentgenodiagnostikoje. Bus pateikta informacija apie radiacinės saugos reikalavimus dirbant su įvairiais rentgenodiagnostiniais aparatais.

2.2. Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje. Bus aptariami radiacinės saugos reikalavimai dirbant su atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais veterinarijoje.

2.3. Radiacinė sauga spindulinėje terapijoje Bus aptariami radiacinės saugos reikalavimai dirbant su didelio galingumo spinduliuotės generatoriais ir uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

2.4. Apšvitą patiriančių darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsena. Bus pateikta informacija apie dirbančiųjų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais apšvitos duomenų registravimo ir saugojimo tvarką, leistinas didžiausias apšvitos dozes, apie apšvitos įvertinimą remiantis darbo vietų matavimais.

2.5. Gyvūnų laikymas ir jų judesių suvaržymas procedūrų metu. Bus apžvelgti bei praktiškai pademonstruoti įvairūs gyvūnų laikymo bei judesių suvaržymo būdai atliekant rentgenodiagnostines procedūras.

2.6. Procedūrų metu padedančių asmenų radiacinė sauga. Bus aptariama kas gali padėti atlikti procedūrą, jų radiacinė sauga, individualios apsaugos priemonės, instruktavimas, apšvitos matavimas bei registravimas.

2.7. Veterinarijoje naudojama įranga ir darbo su ja specifika. Klausytojai bus supažindinami su įvairia naudojama rentgenodiagnostine įranga bei darbo su ja specifika.

2.8. Kokybės laidavimo programa ir jos įgyvendinimo priemonės. Klausytojai bus supažindinami su kokybės laidavimo programos sudarymo tvarka ir naudojamai įrangai keliamais reikalavimais.

 

 

 

Klausytojų sk. (nuo)
5
Klausytojų sk. (iki)
20
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Kęstutis Maslauskas 7 3
Gintarė Zakarienė 14 6
Atvykstant reikia turėti

1. Aukštojo mokslo baigimo diplomo kopiją.
2. Nuotrauką 3x4 cm.

Literatūra
  1. Urbelis A. ir kt. Radiacija: sauga, sveikata, ekologija. Vilniaus universiteto leidykla. 2005.
  2.  Eric J. Hall, Amato J. Giaccia. Radiobiology for the radiologist, 6th ed. Lippinncott Williams and Wilkins. 2006.
  3. Nias A.H.W. An introduction to radiobiology, 2 nd ed. John Wiley Sons. 2000.
  4. Kedar N. Prasad. Handbook of radiobiology, 2 nd ed. CRC Press. 2000.
  5.  Andrius Stepaniukas. Veterinarinė radiobiologija. D. 1. Atomo branduolio fizikos pagrindai: mokomoji knyga / LVA Spaudos ir leidybos skyrius. 2010.
  6.  A. Basevičius, S. Lukoševičius, E. Jonaitienė, I. Kulakienė, L. Dobrovolskienė ir kt. Radiologijos pagrindai. 2005.
  7. Jurgis Sutkevičius, Juozas Kvalkauskas. Veterinarinė rentgeninė diagnostika. Naujasis Lankas. 2008.
  8. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas.
  9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V-740 „Dėl Radiacinės saugos veterinarijoje taisyklių patvirtinimo“.

  10. Lietuvos higienos norma HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“.

  11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. V-1066 „Dėl radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m.  gegužės 25 d. nutarimas Nr. 651 „Dėl valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro įsteigimo bei jo nuostatų patvirtinimo“.

  13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. V-675 „Dėl duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“.

  15. Radiacinės saugos centro Direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-62 „ Dėl dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. V-320 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 102 “Dėl jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatacijos baigimo tvarkos” pakeitimo“.

  •