Periodinio radiacinės saugos mokymo programa su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais dirbantiems veterinarijos gydytojams

Kodas
KMU784
Studijų kryptis
Veterinarija
Vykdymo būdas
Nuotolinis sinchroninis (dieninis)
Apimtis valandomis
15val.
Skirtas
veterinarijos gydytojams
Kaina asmeniui
61.95Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Marija Ivaškienė
Programą teikiantis darbuotojas
dr. Gintarė Zakarienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą. 1.00 val.
Branduolio fizikos pagrindai. 0.50 val.
Biologinis jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis, nulemtieji ir atsitiktiniai reiškiniai. 1.00 val.
Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, dozių rūšys ir matavimo vienetai. 1.00 val.
Darbuotojų ir gyventojų radiacinė sauga. 1.00 val.
Individualioji ir darbo vietų stebėsena. 1.00 val.
Radiologinės ir branduolinės avarijos: samprata, prevencija ir apšvitos ribojimo reikalavimai. 0.50 val.
Radiacinė sauga rentgenodiagnostikoje 2.00 val.
Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje ir spindulinėje terapijoje 1.00 val.
Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsena. 1.00 val.
Gyvūnų laikymas ir jų judesių suvaržymas procedūrų metu. 2.00 val.
Procedūrų metu padedančių asmenų radiacinė sauga. 1.00 val.
Veterinarijoje naudojama įranga ir darbo su ja specifika. 1.00 val.
Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais kokybės laidavimo programa ir jos įgyvendinimo priemonės. 1.00 val.
Viso valandų
15.00
Programos aprašymas (santrauka)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą. Bus supažindinama su LR Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro ir Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimą ir radiacinę saugą. 

2. Branduolio fizikos pagrindai. Bus supažindinta su jonizuojančiosios spinduliuotės savybėmis bei spinduliuotės sąveika su medžiaga. 

3. Biologinis jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis, nulemtieji ir atsitiktiniai reiškiniai. Bus supažindinta su jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiu ląstelei, organui, organizmui. Aptari nulemtieji ir atsitiktiniai apšvitos efektai.

4. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, dozių rūšys ir matavimo vienetai. Bus pateikta informacija apie jonizuojančiosios šaltinius bei aptartos dozių rūšys bei vienetai, kuriais jos matuojamos.

5. Darbuotojų ir gyventojų radiacinė sauga. Veterinarijos gydytojai bus supažindinti reikalavimais darbo patalpoms, kuriose dirbama su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos principais, priemonėm

6. Individualioji ir darbo vietų stebėsena. Bus aptariami darbuotojų apšvitos matavimo metodai, darbo vietų matavimų periodiškumas.

7. Radiologinės ir branduolinės avarijos: samprata, prevencija ir apšvitos ribojimo reikalavimai. Bus aptariamos galimos branduolinės bei radiacinės avarijos dirbant su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, darbuotojų veiksmai joms įvykus, prevencinės priemonės.

8. Radiacinė sauga rentgenodiagnostikoje. Bus pateikta informacija apie radiacinės saugos reikalavimus dirbant su įvairiais rentgenodiagnostiniais aparatais.

9. Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje ir spindulinėje terapijoje. Bus aptariami radiacinės saugos reikalavimai dirbant su didelio galingumo spinduliuotės generatoriais ir atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

10. Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsena.. Bus pateikta informacija apie dirbančiųjų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais apšvitos duomenų registravimo ir saugojimo tvarka, leistinas didžiausias apšvitos dozes, apie apšvitos švertinimą remiantis darbo vietų matavimais.

11. Gyvūnų laikymas ir jų judesių suvaržymas procedūrų metu. Bus apžvelgti bei praktiškai pademonstruoti įvairūs gyvūnų laikymo bei judesių suvaržymo būdai atliekant rentgenodiagnostines procedūras.

12. Procedūrų metu padedančių asmenų radiacinė sauga. Bus aptariama kas gali padėti atlikti procedūrą, padedančiųjų radiacinė sauga, individualios apsaugos priemonės, instruktavimas, apšvitos matavimas bei registravimas.

13. Veterinarijoje naudojama įranga ir darbo su ja specifika. Veterinarijos gydytojai bus supažindinami su įvairia naudojama rentgenodiagnostine įranga bei darbo su ja specifika.

14. Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais kokybės laidavimo programa ir jos įgyvendinimo priemonės. Veterinarijos gydytojai bus supažindinami su kokybės laidavimo programos sudarymo tvarka, reikalavimais, keliamais naudojamai įrangai.

 

 

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Kęstutis Maslauskas 3 2
Gintarė Zakarienė 5 1
Kristina Raulinaitė 3 2
Atvykstant reikia turėti

1. Aukštojo mokslo baigimo diplomo kopiją.
2. Nuotrauką 3x4 cm.

Literatūra
 1. Urbelis A. ir kt. Radiacija: sauga, sveikata, ekologija. Vilniaus universiteto leidykla. 2005.
 2. Eric J. Hall, Amato J. Giaccia Radiobiology for the radiologist 6th ed. Lippinncott Williams and Wilkins. 2006.
 3. Nias A.H.W. An introduction to radiobiology, 2 nd ed. John Wiley Sons. 2000.
 4. Kedar N. Prasad Handbook of radiobiology, 2 nd ed. CRC Press. 2000.
 5. Stepaniukas, Andrius. Veterinarinė radiobiologija. D. 1. Atomo branduolio fizikos pagrindai : mokomoji knyga / LVA Spaudos ir leidybos skyrius
 6. A. Basevičius, S. Lukoševičius, E. Jonaitienė, I. Kulakienė, L. Dobrovolskienė ir kt. Radiologijos pagrindai. 2005.
 7. Jurgis Sutkevičius, Juozas Kvalkauskas Veterinarinė Rentgeninė Diagnostika. Naujasisis Lankas. 2008.
 8. Lietuvos Respublikos Radiacinės saugos įstatymas.
 9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V-740 „Dėl Radiacinės saugos veterinarijos praktikoje taisyklių patvirtinimo“.
 10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. V-732 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. V-740 „Dėl Radiacinės saugos veterinarijos praktikoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
 11. Lietuvos higienos norma HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“.

     12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-546 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1001 „Dėl Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.