Sveikatos priežiūros kokybės vadybos metodai

Kodas
KMU757
Studijų kryptis
Visuomenės sveikata
Vykdymo būdas
Nuotolinis sinchroninis (dieninis)
Apimtis valandomis
24val.
Praktikos valandos
12
Teorijos valandos
12
Skirta (vidinė tikslinės klausytojų grupės klasifikacija, reikšmė naudojama pažymėjime, įsakyme)
visų specialybių gydytojams
asmens sveikatos priežiūros įst. vadovams
medicinos audito grupių vadovams
medicinos auditoriams
sveikatos vadybininkams
Kaina asmeniui
244.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Programą teikiantis darbuotojas
Prof. dr. Skirmantė Sauliūnė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Mokymo(si) metodai
Paskaita, diskusija, seminaras, praktinės užduotys, pristatymai.
Viso valandų
0.00
Programos tikslai
Tobulinimo programos tikslas – plėsti sistemines žinias bei įgūdžius apie sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, jos vertinimą, kokybės vadybos principus bei metodų taikymą sveikatos priežiūros praktikoje, teisinio reguliavimo principus, kokybės vadybos standartų diegimą sveikatos priežiūros įstaigose, vidaus medicininio audito organizavimą.
Tobulinimo programos uždaviniai:
1. Pagrįsti kokybės užtikrinimo būtinybę sveikatos priežiūros vadyboje.
2. Pagilinti žinias apie kokybės vadybos sistemos diegimą asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
3. Supažindinti su sveikatos priežiūros kokybės vertinimo metodais, suteikti įgūdžių taikyti kokybės vertinimo metodus praktikoje.
4. Supažindinti su asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus medicininiu auditu ir jo organizavimo tvarka.
5. Supažindinti su pacientų sauga bei nepageidaujamų įvykių sveikatos priežiūroje valdymo galimybėmis.
Programos aprašymas (santrauka)

Kurso metu nagrinėjama šiuolaikinė sveikatos priežiūros kokybės vadyba, visuotinė kokybės vadyba, sveikatos priežiūros kokybės vertinimo metodai bei jų praktinis taikymas, vidaus medicininis auditas bei jo taikymas. Didelis dėmesys skiriamas kokybės vadybos sistemų diegimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose nagrinėjimui, pacientų saugos, pacientų ieškinių nagrinėjimo ypatumams, taip pat pacientų pasitenkinimo paslaugomis vertinimo metodikoms.

Paskaitos
1. Asmens sveikatos priežiūros kokybė ir jos vertinimas. Visuotinės kokybės vadybos principų taikymas sveikatos priežiūroje (1,5 val.). Nagrinėjami asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo aspektai bei visuotinės kokybės vadybos principų taikymo svarba sveikatos priežiūroje, pristatomas teisinis sveikatos priežiūros kokybės reglamentavimas.
2. Rizikos valdymas sveikatos priežiūroje (1,5 val.). Aptariamos rizikos valdymo procedūros sveikatos priežiūros įstaigoje, nagrinėjamos nepageidaujamų įvykių sveikatos priežiūroje registravimo galimybės ir svarba.
3. Kokybės vadybos sistemos sveikatos priežiūros įstaigose diegimas, atsižvelgiant į LR teisės aktus reglamentuojančius sveikatos priežiūrą (1,5 val.). Nagrinėjami svarbiausi kokybės vadybos sistemos diegimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje bei dokumentų rengimo aspektai.
4. Kokybės vadybos sistemos funkcionavimo vertinimas (1,5 val.). Aptariamas kokybės vadybos sistemos taikymas/įgyvendinimas bei dokumentų rengimas.
5. ISO 15224 standartas „Sveikatos priežiūros įstaigos. Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai pagal EN ISO 9001:2008“ (1,5 val.). Nagrinėjami svarbiausi kokybės vadybos sistemos pagal ISO 15224 standartą diegimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje bei dokumentų rengimo aspektai.
6. Pacientų sauga sveikatos priežiūroje (1,5 val.). Pristatoma pacientų saugos sąvoka, svarba, kitų šalių patirtis pacientų saugos valdyme, nepageidaujami įvykiai ir jų valdymas bei teisinė aplinka.
7. Sveikatos priežiūros paslaugų valstybinė kontrolė. Vidaus medicininis auditas. Minimalūs asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimai (1,5 val.). Aptariama sveikatos priežiūros paslaugų valstybinė kontrolė, vidaus medicininio audito atlikimo principai bei minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų užtikrinimas sveikatos priežiūros įstaigoje.
8. Sveikatos priežiūros įstaigos administracijos veiksmai, gavus pacientų ieškinį dėl sveikatai padarytos žalos atlyginimo (1,5 val.). Aptariami pacientų ieškinių dėl sveikatai padarytos žalos atlyginimo ypatumai bei sveikatos priežiūros įstaigos administracijos veiksmai, gavus paciento ieškinį.
9. Pacientų pasitenkinimo paslaugomis vertinimas, jo svarba, lemiantys veiksniai, pacientų apklausos bei skundai (1,5 val.). Pristatomi pacientų pasitenkinimo paslaugomis vertinimo svarba užtikrinant gerą sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, pacientų pasitenkinimo vertinimo metodai, pacientų skundų nagrinėjimo ypatumai.

Praktikos darbai
1. Kokybės vadybos metodų taikymas sveikatos priežiūros įstaigoje (1,5 val.). Nagrinėjamas praktinis kokybės vadybos metodų taikymas asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei sveikatos priežiūros specialistų vaidmuo gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.
2. Vidaus medicininio audito planavimas, atlikimas (3,0 val.). Nagrinėjami praktiniai vidaus medicininio audito planavimo ir atlikimo principai.
3. Pacientų sauga sveikatos priežiūroje (1,5 val.). Nagrinėjama pacientų sauga, kitų šalių patirtis pacientų saugos valdyme, nepageidaujami įvykiai ir jų valdymas bei teisinė aplinka, analizuojamos praktinės situacijos.
4. Dažniausiai pasitaikančios neatitiktys asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei jų valdymas (3,0 val.). Nagrinėjamos dažniausiai pasitaikančios neatitiktys, jų pavyzdžiai asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
5. Pacientų ieškinių dėl sveikatai padarytos žalos nagrinėjimo ypatumai (1,5 val.). Praktiškai nagrinėjami pacientų ieškiniai dėl sveikatai padarytos žalos, analizuojamos praktinės situacijos.

Klausytojų sk. (nuo)
20
Klausytojų sk. (iki)
40
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Loreta Marmienė 6 6
Kristina Astromskė 2 2
Rimantas Gagys 2 2
Jurgita Vladickiene 2 2
Papildoma informacija

Šiuolaikiniam sveikatos profesionalui ar sveikatos vadybininkui, o ypač medicinos auditoriui, būtinos ne tik sveikatos priežiūros ir sveikatos stiprinimo bei sveikatos vadybos kompetencijos, bet ir sveikatos priežiūros kokybės vadybos žinios bei įgūdžiai. Siekiant užtikrinti aukštą sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, sveikatos priežiūros kokybės vadybos žinios pastaraisiais metais tapo ypač svarbios. Remiantis Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-1296 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ pakeitimo, nuo 2020 m. gegužės 1 d. asmens sveikatos priežiūros įstaigų vidaus medicininio audito padalinio vadovas, įgaliotas asmuo arba fizinis ar juridinis asmuo, vykdantis vidaus medicininio audito veiklą pagal sutartį turi būti pabaigęs ne mažiau kaip 48 val. trukmės, o vidaus medicinos auditorius – 24 val. trukmės tobulinimo kursus. Medicininio audito padalinių vadovams, kuriems privalomi 48 val. tobulinimo kursai, ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams siūloma papildoma 24 val. tobulinimo programa „Sveikatos priežiūros įstaigų visuotinės kokybės vadybos sistema“. Šias tobulinimo programas organizuoja ir vykdo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos vadybos katedra kartu su VšĮ Sveikatos vadybos centru.

Tobulinimo programos tikslas – plėsti sistemines žinias bei įgūdžius apie sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, jos vertinimą, kokybės vadybos principus bei metodų taikymą sveikatos priežiūros praktikoje, teisinio reguliavimo principus, kokybės vadybos standartų diegimą sveikatos priežiūros įstaigose, vidaus medicininio audito organizavimą.

Medicininio audito padalinių vadovams, kuriems privalomi 48 val. tobulinimo kursai, ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams siūloma papildoma 24 val. tobulinimo programa „Sveikatos priežiūros įstaigų visuotinės kokybės vadybos sistema“.

Kontaktai:
administratorė Snieguolė Kaselienė: tel. 837 327343, 8682 49063, el. p. skaseliene@gmail.com;
vadovė prof. Skirmantė Sauliūnė: tel. 8687 24996, el. p. skirmante.sauliune@gmail.com