Profesinės sveikatos priežiūra įmonėje

Kodas
KMU748
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nuotolinis mišrus (sinchroninis ir asinchroninis)
Apimtis valandomis
40val.
Skirtas
visų specialybių gydytojams
darbo medicinos gyd.
visų specializacijų slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams
profesinės sveikatos specialistams
visuomenės sveikatos specialistams
visuomenės sveikatos stiprinimo specialistams
Kaina asmeniui
160.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Inga Sribikienė 837-326901
Programą teikiantis darbuotojas
dr. Rita Raškevičienė
Kurso programos turinys

Nėra turinio

Viso valandų
0.00
Programos aprašymas (santrauka)

I.Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos veikla įmonėje
1. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų veiklą reglamentuojantys tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai ir jų įgyvendinimas.
2. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pagrindiniai uždaviniai, struktūra, žmogiškieji ir materialieji ištekliai.
3. Sveikatos ekonomikos, rinkodaros ir verslo vadybos principai darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos veikloje.
4. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos bendradarbiavimo su kitomis išorinėmis bei vidaus tarnybomis, sprendžiant profesinės sveikatos priežiūros klausimus, poreikis ir galimybės. Darbuotojų ir darbdavių švietimas ir konsultavimas profesinės sveikatos priežiūros klausimais.
5. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų užtikrinimas, dokumentacijos tvarkymas, informacinių technologijų bei duomenų bazių panaudojimas analizuojant darbuotojų sveikatos rodiklius.

II.Rizikos veiksniai darbo aplinkoje, jų valdymas ir poveikio sveikatai vertinimas.
1.Profesinės rizikos veiksniai darbo aplinkoje (fizikiniai, ergonominiai, psichosocialiniai, biologiniai, cheminiai - kancerogenai, mutagenai, alergenai, reprodukcijai kenksmingos medžiagos ir kt.), jų poveikis sveikatai, higieninis reglamentavimas, rizikos vertinimas ir valdymas. Profesinės sveikatos priežiūros specialisto dalyvavimas rizikos vertinimo ir valdymo procese.
2.Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarka, jos teisiniai, socialiniai, medicininiai bei praktiniai aspektai; neįgaliųjų ir jaunų asmenų darbingumo vertinimas; profilaktinių sveikatos tikrinimų rezultatų analizė jų vertinimas ir dokumentavimas.
3.Profesinių ligų teisiniai, socialiniai bei medicininiai aspektai. Profesinės ir su darbu susiję ligos; profesinių ligų nustatymo ir patvirtinimo tvarka bei ją reglamentuojantys teisės aktai: profesinių ligų sąrašas, profesinių ligų diagnostikos kriterijai, profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatai; nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatai; Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos funkcijos bei veikla. Darbuotojų, sergančių profesine liga racionalus įdarbinimas, prevencinių priemonių darbo vietose planavimas ir taikymas.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Rita Raškevičienė 6 4
Ruta.Ustinaviciene 6 2
Paulius Vasilavičius 4 6
Vidmantas Januškevičius 2 8
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

mokymo dalyviai įgis gebėjimus tinkamai ir efektyviai organizuoti darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis profilaktinį sveikatos tikrinimą; analizuoti ir vertinti profilaktinių sveikatos tikrinimų rezultatus ir juos dokumentuoti, spręsti neįgaliųjų ir jaunų asmenų bei darbuotojų, sergančių profesine liga, racionalus įdarbinimo klausimus, planuoti ir taikyti prevencines priemones darbo vietose.

Atvykstant reikia turėti

Turėti medicininį chalatą

Literatūra

• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1072 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" pakeitimo“. Valstybės žinios, 2010-01-12, Nr. 4-163
• Urbelis A., D. Adamonienė ir kt. Profesinė sveikata. Vilnius, AB "Vaistų žinios"; UAB "Petro ofsetas", 2008. 287 p.
• Obelenis V., T. G. Bagdonienė ir kt. Darbo medicina. Valstybinė darbo inspekcija, 2007. 339 p.
• Encyclopaedia of occupational health and safety/ ILO, 1998. IV tomas. 1358 psl.