Socialinės farmacijos ir farmakologijos naujienos.

Kodas
KMU383
Studijų kryptis
Farmacija
Vykdymo būdas
Nuotolinis mišrus (sinchroninis ir asinchroninis)
Apimtis valandomis
72val.
Praktikos valandos
24
Teorijos valandos
48
Skirta (vidinė tikslinės klausytojų grupės klasifikacija, reikšmė naudojama pažymėjime, įsakyme)
farmacijos specialistams
Kaina asmeniui
391.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Svarbu
Informacijai ir pasiteiravimui: 8-37 328303 fps@lsmu.lt
Programą teikiantis darbuotojas
Prof. dr. Jurga Bernatonienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
1.1. Farmacinės rūpybos teisinis reglamentavimas. 4.00 val.
1.2. Farmacijos vystymosi apžvalga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. 2.00 val.
1.3. Farmacinė licencijuojama veikla. 4.00 val.
1.4.Farmacinė rūpyba vaistinės kokybės valdymo sistemoje. 4.00 val.
1.5. Vaistų kokybės kontrolė vaistinėje. Racionalaus vaistų vartojimo aspektai. 2.00 val.
1.6. Farmacijos specialisto darbo pobūdžio kaita. Vaistas ir žmogus lietuvių tautinėje vaistininkystėje. 2.00 val.
2.1. Sociofarmakologinės vaistų vartojimo problemos. Vaistų tarpusavio sąveika. 2.00 val.
2.2. Infekcinių ligų apžvalga, infekcijos šaltinis, užsikrėtimo keliai ir būdai. 4.00 val.
2.3.Gydymo antibiotikais principai, motyvuotas ir racionalus gydymas antibiotikais, sąveika su kitais vaistais. 2.00 val.
2.4. Rinktiniai geriatrijos klausimai. Sveikas senėjimas. Demencija sergančių pacientų priežiūra. 6.00 val.
2.5. Krūtinės skausmų diagnostikos ypatumai vaistininko darbo praktikoje. 2.00 val.
2.6. Klinikinė imunologija. 2.00 val.
2.7. Metabolinio sindromo rizikos veiksniai ir profilaktikos galimybės. 4.00 val.
2.8. Kvėpavimo takų ligos. 4.00 val.
3.1. Pagrindiniai vaistų technologijos klausimai. 2.00 val.
3.2. Inovatyviosios farmacinės technologijos. 4.00 val.
3.3. . Vaistų gamyba vaistinėje. Kosmetinių gaminių sudėtis ir poveikis odai. 4.00 val.
4.1. Farmakognozijos rinktiniai klausimai. 2.00 val.
4.2. Biologiškai veiklių junginių ir augalinės žaliavos farmakologinės savybės ir vartojimo ypatumai. 10.00 val.
5.1. Pagrindiniai homeopatijos principai ir kompleksinių homeopatinių preparatų parinkimo ir taikymo ypatybės. 4.00 val.
5.2. Homeopatinių vaistų gamyba. 2.00 val.
6. Baigiamasis teorinių ir praktinių žinių vertinimo testas. 4.00 val.
Mokymo(si) metodai
informaciniai-praktiniai: paskaitos, seminarai, diskusijos, praktinės užduotys, savarankiškos literatūros studijos.
Viso valandų
76.00
Programos tikslai
Farmacijos specialistų (vaistininkų ir vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) kompetencijoms, reikalingoms reglamentuojamiems LR farmacijos įstatymu ir poįstatyminiais aktais darbui ir funkcijoms kvalifikuotai atlikti. pagilinant ir/ar atnaujinant profesinei veiklai reikalingas žinias, gebėjimus ir praktinius įgūdžius.
Programos aprašymas (santrauka)

Tobulinimo programos tikslas: farmacijos specialistų (vaistininkų ir vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) kompetencijoms, reikalingoms reglamentuojamiems LR farmacijos įstatymu ir poįstatyminiais aktais darbui ir funkcijoms kvalifikuotai atlikti. pagilinant ir/ar atnaujinant profesinei veiklai reikalingas žinias, gebėjimus ir praktinius įgūdžius.
Pagrindiniai programos uždaviniai, pagrįsti tobulinamų farmacijos specialistų veiklai keliamais reikalavimais:
– Apžvelgti ir supažindinti farmacijos specialistus su pagrindiniais farmacinės srities teisės aktais, reglamentuojančiais kokybišką farmacinių paslaugų teikimą, įvertinant farmacines paslaugas kaip dalį įgyvendinamos sveikatos politikos.
– Supažindinti farmacijos specialistus su socialinės farmacijos, farmacinės rūpybos, vaistų gamybos ir analizės, farmakologijos, farmakognozijos naujienomis, ypatumais ir pritaikymu farmacinėje praktikoje.
– Supažindinti farmacijos specialistus su farmacijos vystymosi tendencijomis, naujausiais farmacijos praktikos pasiekimais ir problemų farmacijos praktikoje sprendimo galimybėmis ir būdais.
– Bendrosios ir klinikinės farmakologijos naujienos, mokslo pasiekimai, nauji vaistai, etiniai ir teisiniai jų vartojimo aspektai. Vaistų sąveikos ir klinikinės farmakoterapijos pagrindai, vidinės ir išorinės sąlygos, turinčios poveikį vaistų gydomajam ir šalutiniam veikimui. Vaistinių augalų panaudojimo galimybės medicinos praktikoje.
–Apžvelgti vaistų cheminės struktūros ir biologinio aktyvumo ryšį, vaistų klasifikaciją, vaistų chemines savybes, sąveiką bei jų pritaikymą vaistų kokybės įvertinimui įvairiais farmakopėjiniais ir kitais analizės metodais. Suteikti vaistininkams teorinių ir praktinių žinių apie vaistų gamybą, jų kokybę, standartizavimą, įpakavimą, laikymą.
– Apžvelgti Geros vaistinių praktikos nuostatus, dokumentų parengimo ir įdiegimo procedūras, kai prioritetas – farmacinė paslauga.
– Suteikti gebėjimą išlaikyti pakankamą profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją, atnaujinant žinias, mokantis visą gyvenimą.
Mokymo ir mokymosi metodai – informaciniai ir praktiniai.
Užsiėmimų pobūdis (Bendrųjų nuostatų 7, 7.1,7.2 p.):
Teorinis kursas. Paskaitos 48 ak. val.
Praktinis kursas*. Seminarai 24 ak. val.
*tame tarpe savarankiškos studijos atliekamos savišvietos būdu: informacijos paieška ir skaitymas elektroninėse mokslo duomenų bazėse, pagal kurso dėstytojų teikiamus prieigai adresus
iš viso: 72 ak. val.

Klausytojų sk. (nuo)
2
Klausytojų sk. (iki)
50
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Daiva Majienė 0 0
Arūnas Savickas 8 2
Raimondas Radžiūnas 6 0
Jurga Bernatonienė 10 4
Nijolė Savickienė 12 2
Jurgita Knašienė 8 4
Tauras Antanas Mekas 0
Jurgita Daukšienė 4
Loreta Kubilienė 0 0
Jolita Pakalnienė 8 2
Aurima Stankūnienė 2 0
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Pasirengimas farmacinių praktinių įgūdžių ir teorinių žinių vertinimui. Testo sprendimas.

Savarankiško darbo metu farmacijos specialistas (vaistininkas ar vaistininko padėjėjas) privalo:
- apžvelgti ,,internetinėse“ svetainėse skelbiamus farmacijos specialistams Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie SAM, Valstybinės ligonių kasos prie SAM norminius aktus ir kitą naujausią informaciją;
- Lietuvos Respublikos Seimo puslapyje vaistininkai turi susipažinti su Europos Parlamento ir Tarybos naujausiomis direktyvomis bei rekomendacijomis dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų, susipažinti su LR norminiais aktais bei kitais lydinčiais dokumentais, reglamentuojančiais atskirus farmacinių paslaugų teikimo etapus (vaistų gamybą, didmeninį vaistų platinimą, mažmeninę prekybą vaistais, farmacinės rūpybos elementus ir t. t.) susipažinti su ES šalių farmacinės veiklos rodikliais;
- susipažinti su Lietuvos Respublikos teisės aktų farmacijos srityje atitikimu ES direktyvoms;
- savarankiškai pasirengti teorinių žinių vertinimui iš dėstytos medžiagos ir dėstytojų pateiktos literatūros ir suteiktų internetinių adresų (prieigų).
Farmacijos specialisto, išklausiusio programą, gebėjimai ir žinios vertinamos dėstytojų parengtu baigiamuoju testu kompiuterinės apklausos būdu iš socialinės farmacijos, vaistų technologijos, farmakologijos, farmakognozijos dalykų. Baigiamoji apklausa atspindi tobulinimo rezultatą ir dėstytų dalykų įsisavinimą bei sąsajas.

Atvykstant reikia turėti

1. asmens dokumentą,
2.duomenis:darbovietės ir (ar) asmens adresą, kontaktinį telefoną, el. paštą.
3. diplomo, įrodančio vaistininko ar vaistininko padėjėjo kvalifikaciją, duomenis: Nr., baigimo datą.
4. Vaistinės (įmonės) rekvizitus.
*vykstant nuotoliniu būdu, užsiregistravusiam dalyviui atsiunčiama vidinė registracijos kortelė duomenų patikslinimui iš fps@lsmu.lt (8-37328303)
fps@lsmu.lt

Papildoma informacija

7. Tobulinimo programos tipas – mišriojo nuotolinio7.1. ir kontaktinio7.2. mokymosi būdų derinys.
7.1 kai taikomas sinchroninio ir asinchroninio nuotolinio mokymosi* būdas.
*Programos teorinis/praktinis kursas dėstomas virtualioje mokymosi aplinkoje, grindžiamoje informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis, naudojant nuotolinio mokymo sistemą LSMU Moodle. Atskirais atvejais, parengtų paskaitų medžiaga gali būti konvertuojama iš kitų formatų (Microsoft powerpoint, jpg, jprg , jpeg ir kt.) į PDF formatą ir dalyviui siunčiama į jo asmeninį elektroninį paštą.
7.2. Esant pageidavimui ir galimybei, susidarius grupei – atskiri užsiėmimai gali būti organizuojami kontaktiniu būdu.

Literatūra

Pagrindinė literatūra:
1. Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas ir jo pakeitimo įstatymai. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Nr. X-709, 2006-06-22. Galiojanti suvestinė redakcija 2023-07-01-10-31.
2. Dėl farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, aprašo ir farmacinės veiklos licencijų formų patvirtinimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas Nr. 1191, 2006-11-30 ir jo pakeitimo nutarimai. Galiojanti suvestinė redakcija 2020-11-01.
3. Dėl vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) teisių ir pareigų paskirstymo aprašų patvirtinimo. LR SAM įsakymas 2007-03-26 Nr. V-197. Galiojanti suvestinė redakcija 2016-07-01.
4. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas ,,Dėl vaistininko praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ 2006 m. lapkričio 28 d. Nr. V-1012 ir pakeitimo įsakymai. Galiojanti suvestinė redakcija 2022-05-19.
5. Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių.LR SAM 2003 07 11 įsakymas Nr. V- 450 ir jo pakeitimo įsakymai. Galiojanti suvestinė redakcija 2022-10-07
6. Dėl vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo. LR SAM 2006 12 13 įsakymas Nr. V-1051 ir jo pakeitimo įsakymai Galiojanti suvestinė redakcija 2022-11-12.
7. Vaistų žinynas. Vaistų žinios. Vilnius, 2022.
8. Z.Barsteigienė, R.Benetis, D.Burdulis, A.Lukošius, O.Ragažinskienė, L.Raudonė, N.Savickienė, S.Trumbeckaitė. Farmacinės botanikos ir farmakonozijos sąvokos. LSMU Leidybos namai, 2016.
9. Albinas Naudžiūnas, Loreta Kubilienė, Raimondas Radžiūnas ir kt. Farmacinės paslaugos klinikiniai konsultavimo pagrindai. LSMU Leidybos namai, 2014.
10. Vilma Gudienė. Socialiniai Lietuvos farmacijos bruožai XIXa.- XXa. pirmoji pusė. LSMU Leidybos namai. 2017.
11. Farmacinės rūpybos vadovas: farmacijos specialisto pokalbio su pacientu algoritmai. Baltijos idėjų grupė, 2016.
12. A. Baranauskas, R. Radžiūnas, V. Skyrius. Socialinės Farmacijos klausimai. LSMU Leidybos namai, 2017.
13. A. Savickas, J. Bernatonienė, K. Ramanauskienė ir kt. Vaistinės vaistų technologijos. Laboratoriniai darbai. LSMU Spaudos namai, 2011.
14. A.Savickas, G.Kasparavičienė, K.Ramanauskienė ir kt.. Vaistų technologijos skaičiavimai.
LSMU leidybos namai, 2013.
15. European Pharmacopoeia. 11 th Edition, 2022
16. Europos parlamento ir tarybos direktyva 2013/55/ES 2013 m. lapkričio 20 d. Dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir Reglamentas (ES) Nr.1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacijos sistemą (IMI reglamentas).
17. A. Naudžiūnas, S. Sadauskas, A. Unikauskas ir kt. Vidaus ligų pagrindai farmacininkams. Vitae Litera, 2010.
18. Albinas Naudžiūnas, Saulius Sadauskas, Alvydas Unikauskas, Palmira Leišytė ir kt.
Vidaus ligų diagnostikos pagrindai. Vitae Litera, 2013.
19. V.Lapinskas, Ž.Visockienė. Antidiabetinių vaistų sąveikos pagrindai. Vilnius, Vaistų žinios, 2016.
20. D.Jatužis, V.Lapinskas, A.Vaitkevičius. Neurologinių vaistų sąveikos pagrindai. Vilnius, Vaistų žinios, 2017.
21. Arvydas Milašius, Giedrė Sakalauskienė, Valdas Liukaitis, Edgaras Stankevičius. Autonominę nervų sistemą veikiančių vaistinių preparatų farmakodinamika ir farmakokinetika. LSMU Leidybos namai, 2014.
22. Rang & Ritter & Flower & Henderson. Rang & Dale's Pharmacology, 8th Edition. Churchill Livingstone, 2015.
23. Geriatrija: vadovėlis / Vita Lesauskaitė, Gytė Kučikienė, Jūratė Macijauskienė ; [sudarytoja Vita Lesauskaitė] Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2017.
24. Širdies ligos. Adrian Chenzbraun. Vaistų žinios, 2013.
25. Informacija sergantiesiems širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis (dalinamoji medžiaga). Silvija Valdonė Valiūtė. Leonas Valius. Vitae Litera, 2016.
26. Šeimos medicinos vadovas (2-as leidimas). Leidėjas: Nacionalinis mokymo centras, 2015.