Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, vykdančius veiklą su rentgeno diagnostikos aparatais veterinarijoje, pradinio radiacinės saugos mokymo programa

Kodas
KMU829
Studijų kryptis
Veterinarija
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
60val.
Skirtas
biomedicinos, fizinių ar technologinių mokslų bakalaurams ir magistrams
veterinarijos gydytojams
Kaina asmeniui
303.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Gintarė Zakarienė
Programą teikiantis darbuotojas
dr. Gintarė Zakarienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Radiacinės saugos samprata. Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą. 4.00 val.
Branduolio fizikos pagrindai. 4.00 val.
Biologinis jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis, nulemtieji ir atsitiktiniai reiškiniai. 4.00 val.
Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, dozių rūšys ir matavimo vienetai. 3.00 val.
Darbuotojų ir gyventojų radiacinė sauga. 3.00 val.
Individualioji ir darbo vietų stebėsena. 3.00 val.
Radiologinės ir branduolinės avarijos: samprata, prevencija ir apšvitos ribojimo reikalavimai. 3.00 val.
Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras. 3.00 val.
Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo reikalavimai. 6.00 val.
Patalpų, kuriose bus naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, projektavimo ir įrangos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdėstymo reikalavimai. 2.00 val.
Radioaktyviųjų medžiagų vežimo reikalavimai. 2.00 val.
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo reikalavimai, jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatavimo baigimo tvarka. 3.00 val.
Radiacinė sauga rentgenodiagnostikoje (intervencinėje radiologijoje, kompiuterinėje tomografijoje ir kt.). 3.00 val.
Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje ir spindulinėje terapijoje. 3.00 val.
Apšvitą patiriančių darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsena. 2.00 val.
Gyvūnų laikymas ir jų judesių suvaržymas procedūrų metu. 5.00 val.
Procedūrų metu padedančiųjų asmenų radiacinė sauga. 2.00 val.
Veterinarijoje naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai ir darbo su jais specifika. 3.00 val.
Kokybės laidavimo programa ir jos įgyvendinimo priemonės. 2.00 val.
Mokymo(si) metodai
,
Viso valandų
60.00
Programos tikslai
.
Programos aprašymas (santrauka)

1.1. Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą. Bus supažindinama su LR Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro ir Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimą ir radiacinę saugą.  

 

1.2. Branduolio fizikos pagrindai. Bus supažindinama su jonizuojančiosios spinduliuotės savybėmis bei spinduliuotės sąveika su medžiaga. 

 

1.3. Biologinis jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis, nulemtieji ir atsitiktiniai reiškiniai. Bus supažindinama su jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiu ląstelei, organui, organizmui. Aptarti nulemtieji ir atsitiktiniai apšvitos efektai.

 

1.4. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, dozių rūšys ir matavimo vienetai. Bus pateikta informacija apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius bei aptartos dozių rūšys bei vienetai, kuriais jos matuojamos.

 

1.5. Darbuotojų ir gyventojų radiacinė sauga. Atsakingieji už radiacinę saugą bus supažindinami su reikalavimais darbo patalpoms, kuriose dirbama su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos principais, apsaugos priemonėmis.

 

1.6. Individualioji ir darbo vietų stebėsena. Bus aptariami darbuotojų apšvitos matavimo metodai, darbo vietų matavimų periodiškumas. 

 

1.7. Radiologinės ir branduolinės avarijos: samprata, prevencija ir apšvitos ribojimo reikalavimai. Bus aptariamos galimos radiologinės bei branduolinės avarijos dirbant su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, darbuotojų veiksmai joms įvykus, prevencijos priemonės.

 

1.8. Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras. Bus supažindinama su registro paskirtimi, funkcijomis, uždaviniais. Aptariami duomenys, kurie turi būti pateikiami registrui.

 

1.9. Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo reikalavimai. Bus aptariami reikalavimai ir dokumentai, kurie turi būti pateikiami licencijai ar laikinajam leidimui gauti.

 

1.10. Įrangos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos atitikties reikalavimai. Bus aptariami radiacinės saugos atitikties reikalavimai įrangai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

 

1.11. Patalpų, kuriose bus naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, projektavimo ir įrangos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdėstymo reikalavimai. Bus aptariami reikalavimai patalpoms, kuriose dirbama su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir šaltinių išdėstymo reikalavimai.

 

1.12. Radioaktyviųjų medžiagų vežimo reikalavimai. Bus aptariami reikalavimai, keliami radioaktyviųjų medžiagų vežimui.

 

1.13. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo reikalavimai, jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatavimo baigimo tvarka. Bus aptarti reikalavimai keliami radioaktyviųjų atliekų tvarkymui ir jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatavimo baigimo tvarka.

 

2.1. Radiacinė sauga rentgenodiagnostikoje. Bus pateikta informacija apie radiacinės saugos reikalavimus dirbant su įvairiais rentgenodiagnostiniais aparatais.

 

2.2. Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje ir spindulinėje terapijoje. Bus aptariami radiacinės saugos reikalavimai dirbant su didelio galingumo spinduliuotės generatoriais ir atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais veterinarijoje.

 

2.3. Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsena. Bus pateikta informacija apie dirbančiųjų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais apšvitos duomenų registravimo ir saugojimo tvarką, leistinas didžiausias apšvitos dozes, apie apšvitos įvertinimą remiantis darbo vietų matavimais.

 

2.4. Gyvūnų laikymas ir jų judesių suvaržymas procedūrų metu. Bus apžvelgti bei praktiškai pademonstruoti įvairūs gyvūnų laikymo bei judesių suvaržymo būdai atliekant rentgenodiagnostines procedūras.

 

2.5. Procedūrų metu padedančiųjų asmenų radiacinė sauga. Bus aptariama kas gali padėti atlikti procedūrą, jų radiacinė sauga, individualios apsaugos priemonės, instruktavimas, apšvitos matavimas bei registravimas.

 

2.6. Veterinarijoje naudojama įranga ir darbo su ja specifika. Klausytojai bus supažindinami su įvairia naudojama rentgenodiagnostine įranga bei darbo su ja specifika.

 

2.7. Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais kokybės laidavimo programa ir jos įgyvendinimo priemonės. Klausytojai bus supažindinami su kokybės laidavimo programos sudarymo tvarka ir naudojamai įrangai keliamais reikalavimais.

 

 

Klausytojų sk. (nuo)
5
Klausytojų sk. (iki)
20
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Gintarė Zakarienė 43 7
Kęstutis Maslauskas 7 3
Atvykstant reikia turėti

Medicininį chalatą