Darbo medicina

Kodas
KMU045
Studijų kryptis
Medicina
Studijų tipas
Nuotolinės
Apimtis valandomis
40val.
Apimtis kreditais
1.50
Išduodamas pažymėjimas
taip
Skirtas
šeimos medicinos rezidentams
vidaus ligų gydytojams
šeimos gydytojams
klinikinės toksikologijos gyd.
darbo medicinos gyd.
Kaina asmeniui
240.00Eur
Administratorius: Inga Sribikienė 837-326901
Programą teikiantis darbuotojas
doc. Vidmantas Januškevičius, dr. Rita Raškevičienė
Kurso programos turinys

Nėra turinio

Viso valandų
0.00
Kurso programos temų aprašymas

1. Rizikos veiksniai darbo aplinkoje, jų poveikio sveikatai vertinimas
1.1.Fizikiniai veiksniai darbo aplinkoje (triukšmas, vibracija, spinduliuotės ir kt.), jų poveikis darbuotojų sveikatai, profilaktinės priemonės;
1. 2.Ergonominiai darbo aplinkos veiksniai ir jų poveikis darbuotojų sveikatai bei poveikio mažinimo priemonės;
1. 3.Cheminiai darbo aplinkos veiksnai, jų poveikis darbuotojo sveikatai, apsaugos nuo cheminių medžiagų darbe galimybės ir jų taikymas darbo aplinkoje;
1. 4.Biologiniai darbo aplinkos veiksniai, poveikis ir profilaktinės techninės bei organizcinės priemonės poveikiui išvengti;
1. 5.Psichosocialinės darbo aplinkos sąlygos, stresas ir kiti veiksniai darbe, poveikio mažinimo priemonės.
2. Profesinės ligos, jų etiologija, klinika, diagnostika ir gydymas bei profesinių ligų ekspertizė.
2.1. Profesinės ligos sukeltos cheminių medžiagų, etiologija, patogenezė, klinika, diagnostika;
2.2.Profesinės ligos sukeltos dulkių (aerozolių), etiologija, patogenezė, klinika, diagnostika;
2.3.Profesinės ligos sukeltos biologinių veiksnių, etiologija, patogenezė, klinika, diagnostika;
2.4.Profesinės ligos sukeltos fizinių veiksnių, etiologija, patogenezė, klinika, diagnostika
2. 5.Profesinės ligos sukeltos įtampos, etiologija, patogenezė, klinika, diagnostika

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Vidmantas Januškevičius 4 6
Rita Raškevičienė 4 6
Paulius Vasilavičius 4 6
Ruta.Ustinaviciene 4 6
Tobulinimosi kurso pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka)

Teorinių žinių patikrinimas raštu, mokymo pabaigoje pateikiant klausimyną (testą). Klausimyno (testo) apimtis – ne mažiau kaip 50 klausimų, apimančių visą mokymo metu išdėstytą medžiagą.
Praktiniai gebėjimai tikrinami įvertinant praktinių užduočių grupėse pristatymą ir aptarimą.
Teorinių žinių testas vertinamas kaip išlaikytas arba neišlaikytas. Praktinės užduoties (savarankiško darbo) atlikimas vertinamas teigiamai arba neigiamai.
Asmeniui, baigusiam profesinio tobulinimo kursų modulį, gavusiam teigiamą praktinės užduoties įvertinimą ir (ar) išlaikiusiam teorinių žinių testą raštu, išduodamas pažymėjimas apie išklausytą kursą. Teorinių žinių testas vertinamas kaip išlaikytas, jei teisingai atsakoma ne mažiau kaip 70 proc. testo klausimų. Neišlaikiusiems testo pažymėjimas apie išklausytą kursą neišduodamas.
Atestuojamojo žinias įvertinus nepatenkinamai, leidžiama pakartotinai jas vertinti po mėnesio atsakant į internetu pateiktą klausimyną.
Profesinio tobulinimo kursų programos baigimo pažymėjimą išduoda LSMU Podiplominių studijų skyrius pagal nustatytus reikalavimus.
Profesinio tobulinimo kursų baigimo pažymėjime nurodoma institucija, suteikusi profesinės sveikatos žinias, pažymėjimo registracijos numeris bei išdavimo data, modulio turinys bei trukmė, modulio plano suderinimo su Sveikatos apsaugos ministerija data ir atestuojamojo žinių įvertinimo rezultatas.

Atvykstant reikia turėti

Kursai vyksta tik nuotoliniu būdu

Papildoma informacija

-Suteikti žinių apie rizikos veiksnius darbo aplinkoje, jų ūmaus ir lėtinio poveikio sveikatai vertinimą;
-Išaiškinti šeimos gydytojo, darbo mediko, darbdavio ir darbuotojo funkcijas profilaktinio sveikatos tikrinimo procese;
- Suformuoti gebėjimus tinkamai ir efektyviai organizuoti sveikatos patikrinimo procesą, tinkamai tvarkyti dokumentaciją, panaudojant informacines technologijas bei duomenų bazes, analizuoti darbuotojų sveikatos rodiklius, vertinti profilaktinių sveikatos tikrinimų rezultatus ir planuoti profilaktines priemones, pateikti dirbantiesiems rekomendacijas sveikatai išsaugoti
tikrinimų tvarka.

Kursai skirti gydytojams, kurie nori pagilinti žinias darbo medicinos srityje. Šeimos medicinos paslaugas teikiantiems gydytojams jie suteikia teisę atlikti asmenų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (sveikatai kenksmingų veiksnių poveikyje ar pavojingus darbus), bei traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, privalomuosius darbuotojų sveikatos tikrinimus pagal SAM įsakymo Nr. 301. 13 ir 12 priedus. Vidaus ligų gydytojai, net ir išklausę Darbo medicinos kursą neįgyja teisės atlikti šių darbuotojų sveikatos tikrinimų. Vidaus ligų gydytojai ir taip gali teikti paslaugas kitoms profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšims, kurias gali atlikti vidaus ligų gydytojai pagal normą. Nei šie, nei jokie kiti kursai nėra privalomi.

Literatūra

Pagrindinė:
1.Obelenis, Vytautas; Bagdonienė, Teresė Genovaitė ir kt. Darbo medicina. Valstybinė darbo inspekcija, 2007. 339 p.
2.Urbelis, Algimantas; Adamonienė, Danutė ir kt. Profesinė sveikata. Vilnius, AB "Vaistų žinios"; UAB "Petro ofsetas", 2008. 287 p.

Papildoma:
Ramonas Z. Ergonomika (mokomoji knyga). Šiauliai, Lucilijus, 2004 m., 128 psl.;
Encyclopaedia of occupational health and safety/ ILO, 1998. IV tomas. 1358 psl.