Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, vykdančius veiklą su rentgeno diagnostikos aparatais veterinarijoje, periodinio radiacinės saugos mokymo program

Kodas
KMU816
Studijų kryptis
Veterinarija
Vykdymo būdas
Nuotolinis sinchroninis (dieninis)
Apimtis valandomis
17val.
Praktikos valandos
4
Teorijos valandos
13
Skirtas
biomedicinos, fizinių ar technologinių mokslų bakalaurams ir magistrams
veterinarijos gydytojams
Kaina asmeniui
70.55Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Gintarė Zakarienė
Programą teikiantis darbuotojas
dr. Gintarė Zakarienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą 1.00 val.
Branduolio fizikos pagrindai 0.50 val.
Biologinis jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis, nulemtieji ir atsitiktiniai reiškiniai 0.50 val.
Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, dozių rūšys ir matavimo vienetai 0.50 val.
Darbuotojų ir gyventojų radiacinė sauga 0.50 val.
Individualioji ir darbo vietų stebėsena 0.50 val.
Radiologinės ir branduolinės avarijos: samprata, prevencija ir apšvitos ribojimo reikalavimai 0.50 val.
Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras 0.50 val.
Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo reikalavimai 1.00 val.
Įrangos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos atitikties reikalavimai 0.50 val.
Patalpų, kuriose bus naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, projektavimo ir įrangos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdėstymo reikalavimai 0.50 val.
Radioaktyviųjų medžiagų vežimo reikalavimai 0.50 val.
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo reikalavimai, jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatavimo baigimo tvarka 1.00 val.
Radiacinė sauga rentgenodiagnostikoje 2.00 val.
Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje ir spindulinėje terapijoje 1.00 val.
Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsena 1.00 val.
Gyvūnų laikymas ir jų judesių suvaržymas procedūrų metu 2.00 val.
Procedūrų metu padedančiųjų asmenų radiacinė sauga 1.00 val.
Veterinarijoje naudojama įranga ir darbo su ja specifika 1.00 val.
Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais kokybės laidavimo programa ir jos įgyvendinimo priemonės 1.00 val.
Mokymo(si) metodai
Teorinės paskaitos su dalijama paskaitų medžiaga ir diskusijos.
Praktinės užduotys su jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo prietaisais.
Viso valandų
17.00
Programos tikslai
Ugdyti Asmenis, atsakingus už radiacinę saugą pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, vykdančius veiklą su rentgeno diagnostikos aparatais veterinarijoje
Programos aprašymas (santrauka)

1.1. Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą. Bus supažindinama su LR Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro ir Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimą ir radiacinę saugą. 1.2. Branduolio fizikos pagrindai. Bus supažindinama su jonizuojančiosios spinduliuotės savybėmis bei spinduliuotės sąveika su medžiaga. 1.3. Biologinis jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis, nulemtieji ir atsitiktiniai reiškiniai. Bus supažindinama su jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiu ląstelei, organui, organizmui. Aptarti nulemtieji ir atsitiktiniai apšvitos efektai. 1.4. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, dozių rūšys ir matavimo vienetai. Bus pateikta informacija apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius bei aptartos dozių rūšys bei vienetai, kuriais jos matuojamos. 1.5. Darbuotojų ir gyventojų radiacinė sauga. Atsakingieji už radiacinę saugą bus supažindinami su reikalavimais darbo patalpoms, kuriose dirbama su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos principais, apsaugos priemonėmis. 1.6. Individualioji ir darbo vietų stebėsena. Bus aptariami darbuotojų apšvitos matavimo metodai, darbo vietų matavimų periodiškumas. 1.7. Radiologinės ir branduolinės avarijos: samprata, prevencija ir apšvitos ribojimo reikalavimai. Bus aptariamos galimos radiologinės bei branduolinės avarijos dirbant su jonizuojančiosios spinduliuo šaltinių išdėstymo reikalavimai. 1.12. Radioaktyviųjų medžiagų vežimo reikalavimai. Bus aptariami reikalavimai, keliami radioaktyviųjų medžiagų vežimui. 1.13. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo reikalavimai, jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatavimo baigimo tvarka. Bus aptarti reikalavimai keliami radioaktyviųjų atliekų tvarkymui ir jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatavimo baigimo tvarka. 2.1. Radiacinė sauga rentgenodiagnostikoje. Bus pateikta informacija apie radiacinės saugos reikalavimus dirbant su įvairiais rentgenodiagnostiniais aparatais. 2.2. Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje ir spindulinėje terapijoje. Bus aptariami radiacinės saugos reikalavimai dirbant su didelio galingumo spinduliuotės generatoriais ir atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais veterinarijoje. 2.3. Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsena. Bus pateikta informacija apie dirbančiųjų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais apšvitos duomenų registravimo ir saugojimo tvarką, leistinas didžiausias apšvitos dozes, apie apšvitos įvertinimą remiantis darbo vietų matavimais. 2.4. Gyvūnų laikymas ir jų judesių suvaržymas procedūrų metu. Bus apžvelgti bei praktiškai pademonstruoti įvairūs gyvūnų laikymo bei judesių suvaržymo būdai atliekant rentgenodiagnostines procedūras. 2.5. Procedūrų metu padedančiųjų asmenų radiacinė sauga. Bus aptariama kokie asmenys gali padėti atlikti procedūrą, padedančiųjų radiacinė sauga, individualios apsaugos priemonės, instruktavimas, apšvitos matavimas bei registravimas. 2.6. Veterinarijoje naudojama įranga ir darbo su ja specifika. Klausytojai bus supažindinami su įvairia naudojama rentgenodiagnostine įranga bei darbo su ja specifika. 2.7. Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais kokybės laidavimo programa ir jos įgyvendinimo priemonės. Klausytojai bus supažindinami su kokybės laidavimo programos sudarymo tvarka ir naudojamai įrangai keliamais reikalavimais.

Klausytojų sk. (nuo)
5
Klausytojų sk. (iki)
20
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Kęstutis Maslauskas 3 1
Gintarė Zakarienė 7 1
Atvykstant reikia turėti

1. Aukštojo mokslo baigimo diplomo kopiją. 2. Nuotrauką 3x4 cm. 

Papildoma informacija

Kursų programa patvirtinta VF taryboje 2024-03-19

Literatūra

Mokymo programai rengti panaudotų teisės aktų, literatūros, kitų informacijos šaltinių sąrašas

 

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas.

 2. Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas.

 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m.   gegužės 25 d. nutarimas Nr. 651 „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro nuostatų patvirtinimo“. 

 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“. 

 5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-1001 „Dėl Radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V-740 „Dėl Radiacinės saugos veterinarijoje taisyklių patvirtinimo“.

 7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. V-675 „Dėl Duomenų teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-712 „Dėl Objektų, kuriuose vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. V-320 „Dėl Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatacijos baigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 10. Lietuvos higienos norma HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-95 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ patvirtinimo“.

 11. Lietuvos higienos norma HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“.

 12. Lietuvos higienos norma HN 89:2022 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 121 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 89:2022 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas“ patvirtinimo“.

 13. Lietuvos higienos norma HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-922 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“.

 14. Radiacinės saugos centro Direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-62 „ Dėl dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 15. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. V-60 „Dėl Pagrįstos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, rūšių sąrašo patvirtinimo“.

 16. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 90V „Dėl Asmens, atsakingo už radiacinę saugą, tipinių pareigų ir teisių aprašo patvirtinimo.

 17. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. 62V „Dėl Statinio, kuriame bus vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, projekto specialiosios radiacinės saugos ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos ekspertizės atlikimo ir statybos ar rekonstravimo projekto, pateikto statybos leidimui gauti, sprendinių atitikties radiacinės saugos ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 18. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. 63 „Dėl Apšvitą patiriančių darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“.

 19. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2003 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 19 „Dėl Asmeninių apsauginių priemonių naudojimo dirbant su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais taisyklių“.

 20. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. V-72 „Dėl Duomenų teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui, naudojantis šio registro išoriniu portalu, sutarties formos patvirtinimo.

Knygos ir leidiniai:

 1. Andrius Stepaniukas. Veterinarinė radiobiologija. D. 1. Atomo branduolio fizikos pagrindai: mokomoji knyga / LVA Spaudos ir leidybos skyrius. 2010.

 2. Jurgis Sutkevičius, Juozas Kvalkauskas. Veterinarinė rentgeninė diagnostika. Naujasis Lankas. 2008.

 3. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 23 (2021). (Jonizuojančiosios spinduliuotės naudojimas veterinarijoje; Spindulinė diagnostika veterinarijoje; spindulinė terapija veterinarijoje, radiacinė sauga veterinarijoje).

 4. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 22 (2020). (Branduolinių ir radiologinių avarijų sukelti pakenkimai sveikatai; Apšvitos nustatymas biologinės dozimetrijos metodais).

 5. Infografikas „Kaip taisyklingai nešioti individualųjį dozimetrą?”, Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2022, 2 p.

 6. Lankstinukas „Jonizuojančioji spinduliuotė“, Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2017.

 7. Plakatas „Darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinė sauga". LĮ „Kriventa“, Vilnius, 2017.

 8. Pagalbinių priemonių atliekant rentgenodiagnostikos procedūras veterinarijoje naudojimo rekomendacijos.